Podmínky ochrany osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost HBT LINE, s.r.o., IČ 07731141, se sídlem U Michelského mlýna 1569/1, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 306568 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou: 
  • adresa: U Michelského mlýna 1569/1, 140 00 Praha 4
  • e-mail: shop@hbtline.cz
  • telefon: +420 776 707 506
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
  • jméno a příjmení
  • poštovní adresa
  • emailová adresa
  • telefon
 2.  Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Správce zjišťuje spokojenost s nákupem prostřednictvím e-mailového dotazníku v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je e-shop správce zapojen. Ten zasílá zákazníkovi pokaždé po uskutečnění nákupu, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jeho zaslání zákazník neodmítne.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 
  •  plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je 
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, příjmení, poštovní adresa, emailová adresa, telefon), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • plnění právních povinností vůči státu,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,
  • zjišťování spokojenosti zákazníka s nákupem prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je e-shop správce zapojen. Ty jsou zákazníkovi zasílány pokaždé, když u nás zákazník nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádí správce na základě jeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti zákazníka s nákupem. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby zákazníka a analýz tržního postavení správce využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adres zákazníka. Osobní údaje zákazníka nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může zákazník kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky zákazníka nebude dotazník dále zasílán.
 3. V případě vzniku smluvního vztahu může správce zaslat svým zákazníkům obchodní sdělení související s nabízeným zbožím a službami z důvodu realizace oprávněných zájmů v podobě omezeného přímého marketingu. Správce tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje kdykoliv odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování.
 4. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.   

 

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje 
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

   

V. Příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 
  • podílející se na vyřízení objednávky/ dodání zboží /realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  • zajišťující marketingové služby,
  • přepravní služby,
  • externí účetní a mzdová kancelář.
 2.  Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

 VI. Zpracovatelé osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 
  • zpracovatelé, kteří poskytují správci serverové, webové a cloudové nebo IT služby;
  • v případě přepravy zboží přepravní služba;
  • subjekty kooperující se správcem, je-li to nezbytné pro administrativní účely a pro účely poskytování odborných služeb zákazníkům;
  • třetí strany, které asistují při poskytování služeb nebo informací;
  • externí účetní a mzdová kancelář.

 

VII. Práva subjektu údajů 

 1. Za podmínek stanovených v GDPR má subjekt údajů 
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 2. Dále má subjekt údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

 

 VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy.
 2. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 3. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména ochrana heslem a firewallem.
 4. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

  

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 13. 3. 2021.

 

Podmínky ochrany osobních údajů ke stažení